Domov
Kalibrácia meradiel dĺžky.
Predaj meracej techniky.
Akreditácia kalibračného laboratória.
Predaj laserovej techniky.
Mix pre potešenie.
Slovník metrológie.
Medzinárodná sústava SI.
Obrázky z laboratórií.
Poradenstvo v oblasti systémov kvality.
Kde nás nájdete.

   

 

 

 

Mix pre potešenie

Anglicko  -  slovenský metrológie

Pozn.:  Nižšie  uvedené texty sú prekladom pôvodného dokumentu a slúžia len pre informáciu alebo,  pre objasnenie zmyslu definície. Tam, kde nemôže dôjsť ku zmene zmyslu definície alebo vysvetleniu, bol ponechaný čo najvernejší preklad z anglického originálu.

Accredited Laboratory - Akreditované laboratórium
Laboratórium, u ktorého nezávislá tretia strana schválila odbornú kompetentnosť, používaný systém zabezpečenia kvality a jeho nestrannosť.
Accuracy class – Trieda presnosti
Trieda meracích prístrojov, ktoré splňujú určité metrologické požiadavky stanovené k udržaniu chýb v rozsahu špecifikovaných medzných hodnôt.
Accuracy of a measuring instrument - Presnosť meradla (meracieho prístroja)
Schopnosť meradla udávať  výsledky s hodnotou blízkou pravej hodnote.
Accuracy of measurement - Presnosť merania
Tesnosť zhody medzi výsledkom merania a pravou hodnotou meranej veličiny.
Adjustment of a measuring instrument – Justovanie (nastavenie) meracieho prístroja
Postup, ktorým sa merací prístroj uvedie do funkčného stavu zodpovedajúceho účelu, ktorému má slúžiť.
Artefact - Artefakt
Predmet vytvorený umelo, napríklad ľudskou rukou. Príkladom artefaktov vytvorených pre účely merania sú závažia a meracia lata.

Basic unit (of measurement) - Základná (meracia) jednotka
           
[Meracia] jednotka pre základnú veličinu v danom systéme veličín.

BIPM Bureau International des Poids et Mesures -Medzinárodný úrad pre váhy a miery.

BNM Bureau National de Métrologie - Národný metrologický úrad (ústav), Francie

Calibration - Kalibrácia
Súbor úkonov, ktorými sa určí za stanovených podmienok vzťah medzi hodnotami veličín udávaných meradlom alebo meracím systémom alebo hodnotami predstavovanými materializovanou [zhmotnenou, stelesnenou] mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi hodnotami, ktoré sú  realizované etalónmi.
Calibration certificate / report – Kalibračný certifikát / Kalibračný list
Výsledok (výsledky) kalibrácie sa dá zaznamenať do dokumentu, ktorý sa niekedy nazýva  Kalibračný certifikát alebo Kalibračný list.
Calibration history, measuring equipment - História kalibrácie meracieho zariadenia
Úplný záznam výsledkov kalibrácie určitého meracieho zariadenia alebo artefaktu za dlhšie časové obdobie, slúžiaci k hodnoteniu dlhodobej stability daného meracieho zariadenia alebo meracieho artefaktu.

Calibration interval - Interval kalibrácie
Časový interval medzi dvomi nasledujúcimi kalibráciami meradla.

CCEM - Consultative Committee for Electricity and Magnetism - Poradný výbor pre elektrinu a magnetismus, vytvorený v roku 1927.

CCL - Consultative Committee for Length - Poradný výbor pre dĺžku, vytvorený v roku 1952.

CCM - Consultative Committee for Mass and related quantities - Poradný výbor pre hmotnosť a príbuzné veličiny, vytvorený v roku 1980.

CCPR - Consultative Committee for Photometry and Radiometry - Poradný výbor pre fotometriu a rádiometriu, vytvorený v roku 1933.

CCQM - Consultative Committee for Amount of Substance - Poradný výbor pre látkové množstvo.

CCRI - Consultative Committee for Ionising Radiation - Poradný výbor pre ionizujúce žiarenie, vytvorený v roku 1958.

CCT - Consultative Committee for Thermometry - Poradný výbor pre termometriu, vytvorený v roku 1937.

CCTF - Consultative Committee for Time and Frequency - Poradný výbor pre čas a kmitočet, vytvorený v roku 1956.

CCU - Consultative Committee for Units - Poradný výbor pre jednotky, vytvorený v roku 1964.

CEM - Centro Espaňol de Metrología - Národný metrologický ústav Španielska.

CEN - Comité Européen de normalisation - Európsky výbor pre štandardizáciu.

CGPM - Conférence Générale des Poids et Mesures – Generálna  konferencia pre váhy a miery. Prvý raz sa konala v roku 1889, koná sa každé 4 roky.

Check / working standard – Kontrolný / pracovný  etalón
Etalón
bežne používaný ku kalibrácii alebo kontrole meracích prístrojov alebo referenčných materiálov. Pracovný etalón bežne používaný k zaisteniu správnosti merania sa nazýva „kontrolný etalón“.

CIPM - Comité International des Poids et Mesures - Medzinárodný výbor pre váhy a miery.

ČMI  (v anglických textech CMI) - Český metrologický inštitút, národný metrologický ústav České republiky.

Collective standard  - Skupinový etalón
Súbor podobných stelesnených mier alebo meracích prístrojov, ktorý pri spoločnom využívaní tvorí etalón.
Conventional true value (of a quantity) Konvenčne pravá hodnota (veličiny)
Hodnota, ktorá je prisudzovaná určitej veličine a uznávaná, niekedy formou dohody, za hodnotu s neistotou vyhovujúcou danému účelu. Niekedy sa nazýva „stanovená hodnota“, „najlepší odhad hodnoty“, „dohodnutá hodnota“, alebo „referenčná hodnota"- pozor, nezamieňať s referenčnou hodnotou v zmysle stanovenej hodnoty alebo rozsahu veličiny, ktorá ovplyvňuje výsledok merania.
Correction factor - Korekční súčiniteľ
Faktor, ktorým sa neopravený Výsledok merania násobí k vyrovnaniu systematickej chyby.
Correction value - Korekční hodnota /  Korekcia
Hodnota, ktorá pri algebrickom pripočítaní k neopravenému výsledku merania vyrovnáva systematickú chybu.

DABAK - Dánska akreditácia.
Udeľuje akreditáciu v Dánsku pod záštitou Dánske agentúry pre obchod a priemysel Ministerstva podnikania a priemysle.

DANIAmet – Orgán spolupráce medzi primárnymi a referenčnými laboratóriami v Dánsku.

Dead band - Mŕtve pásmo
Rozsah, v ktorom sa môže meniť vstupný signál v oboch smeroch, bez toho, by to vyvolalo zmenu výstupného signálu, odozvy meradla (meracieho prístroja).

Derived unit (of measurement) - Odvodená (meracia) jednotka
Meracia jednotka odvodenej veličiny v danej sústave veličín.

Detector - Detektor
Prostriedok alebo látka indikujúca prítomnosť určitého javu, bez toho by bolo nutné poskytnúť hodnotu pridruženej veličiny. Napríklad lakmusový papierik.
Deviation - Odchýlka
Hodnota veličiny  mínus jej referenčná hodnota.

DFM - Dansk Institut for Fundamental Metrologi - národný metrologický ústav Dánska.

Drift - drift
Pomalá zmena metrologickej charakteristiky meradla.

EA - European co-operation for Accreditation - Európska spolupráca v akreditácii vznikla v septembri 1997  zlúčením EAL (Európska organizácia pre spoluprácu v oblasti akreditácie laboratórií) a EAC (Európska organizácia pre akreditáciu certifikácie).

EAC - Viď EA.

EAL - Viď EA.

Error (of a measuring instrument), largest permissible; Maximum permissible error (of a measuring  instrument);  Limits  of  permissible  error (of  a  measuring  instrument) – Najväčšia dovolená chyby (meracieho prístroja); medza dovolenej chyby (meracieho prístroja)
Maximálne hodnoty pre prípustnou chybu podľa specifikácií, predpisov atď. pre dané meradlo.
Error (in a measuring instrument), systematic - Systematická chyba (u meradla)
Systematické vykazovanie chyby u meradla.
Error limit (for a measuring instrument) - Medza chyby (pre meradlo)
Maximálne hodnoty pre chybu prípustnú podľa špecifikácií, predpisov atď. pre dané meradlo.

EUROlab - Organizácia pre dobrovoľnú spoluprácu skúšobných a kalibračných laboratórií v Európe.

EUROMET - Organizácia pre spoluprácu 22 národných metrologických ústavov v Európe, Turecku a Európskej komisie.

Fundamental Metrology - viď Metrology, fundamental

General conference on measures and weights - Generálna konferencia pre váhy a miery. Viď CGPM

GLP - Good Laboratory Practice - Správna laboratórna prax. Akreditační orgány schvaľujú laboratória v súlade s pravidlami GLP OECD.

GUM - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement - Príručka pre vyjadrovanie neistoty v oblasti merania. Príručku vydali BIPM, IEC, ISO, OIML a IFCC (Medzinárodná federácia klinickej chémie), IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie) a IUPAP (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej fyziky).

History, measuring equipment - História meracieho zariadenia

Viď Calibration history - Historia kalibrácie.

IEC - International Electrotechnical Commission - Medzinárodná elektrotechnická komisia.

Indication (of a measuring instrument) - Indikácia (meradla)
Hodnota (merateľnej) veličiny udávaná meradlom.
Influence quantity - Vplyvová veličina
Veličina, ktorá nie je meranou veličinou (veličinou podliehajúcou meraniu), avšak ktorá má vplyv na výsledok merania.
Instrument constant - Prístrojová konštanta
Koeficient, ktorým je nutné vynásobiť priamu indikáciu meradla, aby bola uvedená indikovaná hodnota meranej veličiny, alebo aby bola vypočítaná hodnota meranej veličiny.
International (measuring) standard - Medzinárodný (merací) etalón
Etalón uznaný Medzinárodnou dohodou k tomu, aby slúžil v medzinárodnom rozsahu, ako základ pre stanovenie hodnôt iných etalónov danej veličiny.

IPQ - Instituto Portugues da Qualidade - Portugalský úrad pre akosť
národný metrologický ústav Portugalska

IRMM - Institute for Reference Materials and Measurements -  Ústav referenčných materiálov a merania, Stredisko spoločného výskumu Európskej komisie.

ISO - International Organisation for Standardisation - Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

Justervesenet - národný metrologický ústav Nórska.

Legal metrology - Legálna metrologia,
Viď Metrology, legal -  Metrológia, legálna
Maintenance of a measurement standard - Uchovávanie etalónov
Súbor opatrení nutných k udržovaniu metrologických charakteristík meracieho etalónu v náležitých medziach.
Material measure - Stelesnená miera
Predmet, ktorý má trvale behom používania reprodukovať alebo zaisťovať reprodukciu alebo poskytovať jednu alebo viac známych hodnôt danej veličiny; jedná sa napríklad o závažia, objemovú mieru, základnú mierku, alebo referenčný materiál.
Maximum permissible errors (of a measuring instrument) - Maximálne prípustné chyby (meradla)
Krajné hodnoty chyby povolené špecifikáciami, predpismi atď. pre dané meradlo.
Measurand - Meraná veličina
Konkrétna veličina , ktorá je predmetom merania.
Measurement procedure - Postup merania
Súbor špecificky popísaných činností, ktoré sú používané pri bližšie určených meraniach, podľa danej metódy merania.
Measurement - Meranie
Súbor činností, ktorých cieľom je stanoviť hodnotu určitej veličiny.
Measurement standard, etalon  - Etalón
Materiálna miera, meradlo, referenčný materiál alebo merací systém určený k definovaniu, realizácii, uchovaniu alebo reprodukcii jednotky alebo jednej či viac hodnôt niektorej veličiny majúci slúžiť ako referencia.
Measurement standard, international - Etalón, medzinárodný
Etalón uznaný Medzinárodnou dohodou k tomu, aby slúžil v medzinárodnom rozsahu, ako základ pre stanovenie hodnôt iných etalónov danej veličiny.
Measurement standard, maintenance - Etalón, uchovávanie
Súbor operacií nutných k udržiavaniu metrologických charakteristík meracieho etalónu v náležitých medziach.
Measurement standard, national - Etalón, štátny
Etalón uznaný národným rozhodnutím k tomu, aby slúžil v danej zemi ako základ pre stanovenie hodnôt iných etalónov danej veličiny.
Pozn.:  Označenie „národný etalón“,  proti predtým používanému „štátny etalón“,  zaviedla ČSN 01 0115  z októbra 1996. Dôvodom mohla byť snaha po harmonizácii s terminológiou užívanou v anglicky hovoriacich zemiach. Pritom o správnosti interpretácie a prekladu slova „national“ môžu byť pochybnosti. Pretože platný zákon o metrológii pracuje s označením „štátny“, je potrebné sa pridržať tohto znenia. Prekladáme teda „national standard“ = „štátny etalón“.
Measurement unit – Meracia jednotka
Viz
Unit of measurement - Určitá hodnota veličiny, definovaná a prijatá dohodou, podľa nej sú iné veličiny rovnakého druhu porovnávané za účelom vyjadrenia ich hodnôt vo vzťahu k tejto veličine.
Measuring chain - Merací reťazec
Rada prvkov meracieho prístroja alebo meracieho systému, ktorá vytvára cestu pre merací signál od vstupu až po výstup.
Measuring error - Chyba merania
Výsledok merania mínus pravá hodnota meranej veličiny.
Measuring error, absolute - Chyba merania, absolútna
Ak je potrebné odlíšiť „chybu" od „relatívnej chyby", nazýva sa prvý výraz niekedy „absolútna chyba merania".
Measuring instrument – Meradlo, merací prístroj
Zariadenie určené k  meraniu, samostatné alebo v spojení s prídavným zariadením.
Measuring range - Rozsah merania
Súbor hodnôt meraných veličín, u ktorých sa má chyba meradla nachádzať v určených medziach.
Measuring result - Výsledok merania
Hodnota pričlenená určitej meranej veličine, ku ktorej sa dospelo meraniami.
Measuring system - Merací systém
Úplný súbor meradiel a ďalších zariadení sústredených k vykonávaniu určitých meraní.
Measuring unit off-system - Meracia jednotka mimo systém
Jednotka merania, ktorá nepatrí do daného systému jednotiek.

METASBundesamt  für Metrologie und Akkreditierung, skôr Eidgenössisches Amt für Messwesen (EAM)
spolkový úrad pre metrológiu a akreditáciu - národný metrologický ústav Švajčiarska.

Metre Convention - Metrická konvencia
Medzinárodná dohoda prijatá v roku 1875 k zaisteniu globálneho jednotného systému meracích jednotiek. V roku 1998 mala Konvencia 48 členských štátov.
Method of measurement - Metóda merania
Logický sled operácií obecne popísaných, ktoré sa vykonávajú pri meraniach.
Metric system - Metrický systém
Merací systém založený na metre a kilogramu. Následne rozpracovaný do systému SI.
Metrology subject field - Metrologický obor
Metrology, fundamental - Metrologie, fundamentálna
Metrológia sa delí do 11 oborov.
Neexistuje žiadna Medzinárodná definicia výrazu „fundamentálna metrológia", napriek tomu sa tento výraz používa k označeniu najpresnejšej úrovne merania v danej disciplíne.
Metrology, industrial - Metrológia, priemyselná
Zabezpečuje náležitú funkciu meradiel používaných v priemysle a taktiež vo výrobných a skúšobných procesoch.
Metrology, legal - Metrológia, legálna
Zaisťuje presnosť merania tam, kde merané hodnoty môžu mať vplyv na zdravie a bezpečnosť, alebo na priehľadnosť finančných transakcií.
Metrology, scientific - Metrológia, vedecká
Usiluje o definovanie, rozvoj a uchovávanie etalónov.

MID - Measuring Instruments Directive - Smernice pre meradlá

MKSA system - Systém MKSA
Systém meracích jednotiek vychádzajúci z metra, kilogramu, sekundy a ampéru. V roku 1954 bol tento systém rozšírený o jednotky kelvin a kandela a obdržal názov SI.
National measurement standard  - Štátny etalón
Etalón schválený národným rozhodnutím pre danú zem ako základ pre pričleňovanie hodnôt iným etalónom danej veličiny.
National Metrology Institute NMI - Národný metrologický ústav
National reference laboratory - Národné referenčné laboratórium
Laboratórium, ktoré je prostredníctvom nadväznosti na primárne laboratóriá v iných zemiach schopné kalibrovať danú meranú veličinu vo vlastnej zemi na najvyššej poskytovanej úrovni.

NIST - National Institute of Standards and Technology - Národný ústav pre normalizáciu a techniku, národný metrologický ústav Spojených štátov (federálny).

NMI - Často používaná anglická skratka pre národný metrologický ústav niektorej zeme.

NMi-VSL - Netherlands Meetinstituut - Van Swinden Laboratorium. Národný metrologický ústav Holanska.

NPL - National Physical Laboratory - Národné fyzikálne laboratórium, národný metrologický ústav Veľkej Británie.

NRC - National Research Council, Institute for National Measurement Standards - Národná rada pre výskum, ústav národných etalónov, národný metrologický ústav Kanady.

OFMET - Office Fédéral de Métrologie
Toto bola anglická verzia označenie švajčiarskeho národného metrologického inštitútu, nemecky EAM, teraz viď METAS.

OIML - Organisation Internationale de Métrologie Légale. Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu.

Performance testing (laboratory) - Overenie spôsobilosti (laboratória)

Určenie skúšobných schopností laboratória pomocou porovnávacích skúšok vykonávaných medzi laboratóriami.

Primary laboratory - Primárne laboratórium

Laboratórium, ktoré vykonáva medzinárodne schválený výskum v oblasti fundamentálnej metrológie a ktoré realizuje a uchováva etalóny na najvyššej Medzinárodnej úrovni.

Primary method - Primárna metóda

Kvalitatívne najvyššia metrologická metóda, ktorá ak je uplatňovaná, môže plne popísať a pochopiť a pre ktorú môže poskytnúť úplný rozbor neistoty v jednotkách SI, a preto možno jej výsledky prijať bez odkazu na etalón meranej veličiny.

Primary reference material - Primárny referenčný materiál

Viď Reference material, primary - Referenčný materiál, primárny.

Primary standard - Primárny etalón

Etalón, ktorý je určený, alebo všeobecne považovaný za etalón s najvyššími metrologickými vlastnosťami a ktorého hodnota je uznávaná bez naviazania na iné etalóny tej istej veličiny.

Principle of measurement - Princíp merania

Vedecký základ meracej metódy.

Prototype - Prototyp

Artefakt definujúci určitú meraciu jednotku. Prototyp kilogramu (závažie 1 kg) v Paríži je dnes jediným prototypom v sústave SI.

PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Spolkový fyzikálno-technický ústav. Národný metrologický ústav Nemecka.

Quantity (measurable) - Veličina (merateľná)

Atribút určitého javu, telesa alebo látky, ktorý sa dá kvalitatívne odlíšiť a kvantitatívne určiť.

Quantity derived - Odvodená veličina

Veličina definovaná v sústave veličín ako funkcia základných veličín tejto sústavy.

Quantity dimension - Rozmer veličiny

Výraz, ktorý vyjadruje veličinu zo sústavy veličín ako súčin mocnín činiteľov predstavujúcich základné veličiny tejto sústavy.

Random error - Náhodná chyba

Výsledok merania mínus stredná hodnota, ktorá by vznikla z nekonečného počtu merania tej istej meranej veličiny uskutočnených za podmienok opakovateľnosti.

Reference conditions - Referenčné podmienky

Podmienky použitia predpísané pre skúšanie funkčnej spôsobilosti meradla, alebo pre vzájomné porovnanie výsledkov merania.

Reference laboratory - Referenčné laboratórium

Viď National reference laboratory - Národné referenčné laboratórium.

Reference material (CRM), certified - Referenčný materiál (CRM), certifikovaný

Referenčný materiál s pripojeným osvedčením, ktorý má jednu alebo niekoľko vlastností, ktorých hodnota je certifikovaná postupom, ktorý zisťuje nadväznosť na presnú realizáciu jednotky, v ktorých sú vyjadrené hodnoty týchto vlastností a ktorej každá certifikovaná hodnota je sprevádzaná stanovenou neistotou s danou úrovňou spoľahlivosti.

Reference material (RM) - Referenčný materiál

Materiál alebo látka, ktorých jedna alebo viac hodnôt vlastností sú dostatočne homogénne a stanovené s dostatočnou úrovňou k použitiu pre kalibráciu prístrojového vybavenia, vyhodnoteniu merania alebo pre stanovenie hodnôt materiálov.

Reference material, primary - Referenčný materiál, primárny

Referenčný materiál, ktorý má najvyššie metrologické kvality a ktorého hodnota je zistená použitím primárnej metódy.

Reference standard - Referenčný etalón

Všeobecne etalón najvyššej metrologické kvality, ktorý je dostupný na danom mieste alebo v danej organizácii a z neho sú odvodené merania vykonávané na danom mieste.

Reference values - Referenčné hodnoty

Súčasť referenčných podmienok pre ovplyvňujúce veličiny, ktoré pôsobia na merací prístroj. Viď tiež Values, determined - Hodnoty, určené.

Relative error - Relatívna chyba

Podiel chyby merania na pravej hodnote meranej veličiny.

Repeatability (of a measuring instrument) - Opakovateľnosť (meradla)

Schopnosť meradla poskytovať veľmi blízke indikácie pri opakovaných meraniach tej istej meranej veličiny za tých istých podmienok merania.

Repeatability (of results of measurements) - Opakovateľnosť (výsledkov merania)

Tesnosť zhody medzi výsledkami následných meraní tej istej meranej veličiny vykonávaných za rovnakých podmienok merania.

Reproducibility (of results of measurements) - Reprodukovateľnosť (výsledkov merania)

Tesnosť zhody medzi výsledkami merania tej istej meranej veličiny vykonávaných za zmenených podmienok merania.

Response - Odozva

Vstupný signál pre merací systém sa dá nazvať stimulom a výstupní signál sa dá nazvať odozvou.

Result, corrected - Výsledok, opravený

Výsledok merania po oprave systematickej chyby.

Scale division - Delenie stupnice

Časť stupnice medzi ktorýmikoľvek dvoma susednými  značkami na stupnici.

Scale range - Rozsah stupnice

Súbor hodnôt vymedzený krajnými indikáciami na analógovom meradle.

Scale spacing - Medzera stupnice

Vzdialenosť medzi dvoma následnými susednými značkami na stupnici meraná po celej dĺžke stupnice.

Secondary standard - Sekundárny etalón

Etalón, ktorého hodnota je určená  na základe porovnania s primárnym etalónom tej istej veličiny.

Sensor - Snímač

Prvok na meradle alebo meracom reťazci, ktorý je priamo ovplyvnený meranou veličinou.

SI system - Sústava SI

Medzinárodná sústava jednotiek (Le Système International d'Unités), ktorá nadväzuje na formálnu definíciu všetkých základných jednotiek SI a bola schválená Generálnou konferenciou pre váhy  a miery.

SI unit - Jednotka SI

Jednotka v rámci sústavy SI.

SMIS - Ústav štandardizácie a metrológie Slovinska, národný metrologický ústav Slovinska.

SMU - Slovenský metrologický ústav, národný metrologický ústav Slovenské republiky.

SP - Sveriges Provnings- och Forskingsinstitut, národný metrologický ústav Švédska.

Span - Rozpätie

Prostá hodnota rozdielu medzi dvoma medznými hodnotami menovitého rozsahu.

Stability - Stabilita

Schopnosť meradla uchovávať svoje metrologické charakteristiky v priebehu času.

Standard deviation, experimental - Štandardná odchýlka, experimentálna

Parameter s pre sériu n merania tej istej meranej veličiny, charakterizuje rozptyl výsledkov a je udávaný vzorcom pre štandardnú odchýlku.

Standard - Etalón

Viď Etalón.

Standard, collective - Etalón, skupinový

Súbor podobných stelesnených mier alebo meradiel, ktorý pri ich spoločnom použití tvorí jeden etalón sa nazýva skupinový etalón.

Standard, transfer - Etalón, porovnávací

Etalón používaný ako Prostriedok k porovnávaniu etalónov.

Standard, travelling - Etalón, cestovný

Etalón, niekedy špeciálna konštrukcia, používaný pri vykonávaní porovnávania medzi etalónmi na rôznych miestach.

Stimulus - Stimul

Vstupný signál pre merací systém sa dá nazývať stimulom a výstupní signál sa dá nazývať odozvou.

System of measurement units - Sústava meracích jednotiek

Súbor základných a odvodených jednotiek pre danú sústavu veličín, ktoré sú definované podľa daných pravidiel.

System of units - Sústava jednotiek

Viď Sústava meracích jednotiek.

Systematic error - Systematická chyba

Strední hodnota, ktorá by vznikla z nekonečného počtu merania tej istej meranej veličiny uskutočnených za podmienok opakovateľnosti, od ktorej sa odčíta pravá hodnota meranej veličiny.

Testing - Skúšanie

Technický postup skladajúci sa z určenia jednej alebo viac charakteristík daného produktu, procesu alebo služby v súlade sa špecifikovaným postupom.

Threshold, resolution capability (discrimination) - Prah citlivosti

Najväčšia zmena vstupného signálu, ktorá nespôsobí žiadnu pozorovateľnú zmenu výstupného signálu meracieho prístroja, pričom zmena vstupného signálu sa uskutočňuje pomaly a monotónne.

Traceability chain - Reťazec nadväznosti

Nepretržitý reťazec porovnávaní je definovaný pod heslom Traceability - Nadväznosť.

Traceability - Nadväznosť

Vlastnosť výsledku merania alebo hodnoty etalónu, ktorou môže byť určený vzťah k uvedeným referenciám, spravidla národným alebo medzinárodným etalónom, cez neprerušený reťazec porovnaní, ktorých neistoty sú uvedené.

Transfer equipment - Porovnávacie zariadenie

Výraz „porovnávacie zariadenie“ je potrebné používať vtedy, ak porovnávací prostriedok nie je etalón.

Transfer standard - Porovnávací etalón

Etalón používaný ako prostriedok k porovnávaniu etalónov.

Transparency - Neutrálnosť

Schopnosť  meracieho prístroja  neovplyvňovať meranú veličinu.

Travelling standard - Cestovný etalón

Viď Standard, travelling - Etalón, cestovný.

True value (of a quantity) - Pravá hodnota (veličiny)

Hodnota, ktorá je v zhode s definíciou danej bližšie určenej veličiny.

Uncertainty of measurement - Neistota merania

Parameter spojený s výsledkom merania, ktorý charakterizuje rozptyl hodnôt, ktoré môžeme reálne prisudzovať meranej veličine. Obvykle sa uznáva odhad neistoty v súlade so smernicami GUM.

Unit (of measurement) - Jednotka (meracia)

Bližšie určená veličina, definovaná a schválená dohodou, pomocou ktorej sa porovnávajú iné veličiny toho druhu k vyjadreniu ich veľkosti voči tejto veličine.

Unit of measurement (derived), coherent - Jednotka merania (odvodená), koherentná

Odvodená (meracia) jednotka, ktorá môže byť vyjadrená ako súčin mocnín základných jednotiek,  pričom súčiniteľ úmernosti je rovný jednej.

Value (of a measurand), transformed - Hodnota (meranej veličiny), transformovaná

Hodnota meracieho signálu, ktorá vyjadruje danú meranú veličinu.

Value (of a quantity) - Hodnota (veličiny)

Veľkosť bližšie určenej veličiny obecne vyjadrená ako (meracia) jednotka násobená číselnou hodnotou.

Value, nominal - Hodnota, menovitá

Zaokrúhlená alebo približná hodnota charakteristiky meradla, ktorá poskytuje vodítko pre jeho použitie.

Values, derived - Hodnoty, odvodené

Podmienky používania slúžiace k udržaniu metrologických charakteristík meradla v rámci stanovených medzí.

Working range - Pracovný rozsah

Súbor hodnôt meraných veličín, pre ktoré sa predpokladá, že chyba meracieho prístroja ležia v rozsahu špecifikovaných medzných hodnôt.

Working standard - Pracovný etalón

Etalón, ktorý je bežne používaný pre kalibrovanie alebo kontrolu stelesnených mier, meracích prístrojov alebo referenčných materiálov.

 

 

Akreditácia kalibračného laboratória od Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

 

© Copyright 1998-2013.